SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®

 

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) so javno objavljeni na spletni strani  http://escape-room.si/, https://maribor.escape-room.si/, in ter v prostorih ponudnika Escape Room Enigmarium Maribor. SPP veljajo do preklica.

Za potrebe teh SPP je kupec fizična ali pravna oseba, skupaj s soigralci, ki kupi blago, oziroma storitve – vstopnico pogodbenih partnerjev:

“franšizodajalec”  imetnik pravic intelektualne lastnine:

ENIGMARIUM, zabaviščni park, d.o.o.

Dunajska cesta 76, SI – 1000 Ljubljana

Matična številka: 6767702000

Davčna številka: SI72449411

 

ter “franšizojemalec” oz. izvajalec storitve:

SOTI, MITJA SOTLAR S.P.

Na Poljanah 029, 2000 MARIBOR

Davčna številka/ID za DDV: SI74331167

Matična številka: 6868711000

 

 

Blago in storitve se ponujajo na spletni strani oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovno znamko ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® , UNLOCK®

Ob nakupu storitve, oziroma blaga (v nadaljevanju – nakup) se naročnik smatra za obveščenega s SPP, nakup pa se obravnava kot strinjanje s SPP. Sklepanje poslov se izvaja na sedežu izvajalca storitev, prek spleta ter izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru in ob pojasnilu izvajalca. Kot pisni dogovor se šteje tudi pisna korespondenca preko sodobnih komunikacijskih sredstev.

 

AVTORSKE PRAVICE

Blagovne znamke ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® ter UNLOCK® so zaščitene blagovne znamke ter avtorsko delo, vsako kopiranje in uporaba sta najstrožje prepovedana!

Prepovedano je vsakršno kopiranje vsebin na spletni strani, prepovedano je prepisovanje, spreminjanje, ponovno objavljanje, niti v komercialne niti v nekomercialne namene, brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Enigmarium d.o.o..

Tako kot je strogo prepovedano povzemanje, kopiranje in spreminjanje besedil, delov besedila, fotografij, logotipov, oziroma drugih elementov vsebine spletnih strani, je strogo prepovedano tudi kopiranje elementov samih iger, scenarijev iger, koncepta iger ter imen iger. Scenariji, potek igre ter sama imena iger, kot tudi vsi tehnični elementi predstavljajo celovito avtorsko delo, v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah ter obenem predstavljajo poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji se nanašajo na nakup storitev (v nadaljevanju: vstopnice)  podjetja ENIGMARIUM in SOTI, MITJA SOTLAR S.P. ter člane ekipe ter ostale uporabnike vstopnic za igre: ESCAPE ROOM ali UNLOCK.

Blago in storitve se ponujajo na spletni strani www.escape-room.si, https://maribor.escape-room.si/ , oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovno znamko ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®, ali UNLOCK® Maribor

Escape room (soba za pobeg) je na poseben način zasnovana stavba ali del stavbe, podprta z računalniško, avdio/video ali drugo tehnologijo.

Uporabniki se z nakupom vstopnice, zavestno pustijo zakleniti v tovrstni sobi za pobeg, ko so zaklenjeni pa poskušajo čim hitreje rešiti uganke, naloge ali premagati druge ovire ter najti ključ/izhod.

Namen uporabnikov je skozi igro preizkusiti svoje umske in psiho-fizične sposobnosti ter postaviti rekorden čas pobega iz sobe za pobeg.

Za uporabnike, ki kupijo vstopnico za ”escape” doživetje UNLOCK®, katera igra se odvija na prostem, se smiselno uporabljajo zgornja določila in enako smiselno veljajo celotni SPP.

Namen uporabnikov je skozi igro preizkusiti svoje umske in psiho-fizične sposobnosti ter rešiti izzive v naprej določenem času.

Enigmarium d.o.o. in SOTI, MITJA SOTLAR S.P., uporabnikom ponuja v zakup igro (skupaj z igralnim načrtom, pripomočki, če so potrebni za potek igre, ), uporabniki se zavežejo plačati dogovorjeno vsoto denarja kot plačilo za storitve.

 

PRAVNI POSEL

Za nakup se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika ter Zakona o varstvu potrošnikov.

Za kupca se smatra vsak igralec – stranka, tako fizična ali pravna oseba, ter ekipa soigralcev, kot posamezniki, ki preko spletne strani, v prostorih ponudnika ali izven poslovnih prostorov ponudnika sklene pravni posel v obliki nakupa blaga ali zakupa storitev, ki so predmet redne ali posebne ponudbe ponudnika.

Za ponudnika blaga ali storitev se smatrata Enigmarium d.o.o. in SOTI, MITJA SOTLAR S.P. izvajalec storitve na lokaciji pa je SOTI, MITJA SOTLAR S.P., ki ponuja oziroma trži blago ali storitve, ki so del redne ali posebne ponudbe.

Pogodbeni izvajalci postanejo stranka v pravnem poslu, ko kupec neposredno z izvajalcem sklene obligacijsko razmerje.

 

STANDARD STORITEV

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati osebnost in varovati zasebnost kupca. Za razkritje osebnih ali drugih občutljivih podatkov se zavezujejo pridobiti soglasje tistega, ki ga podatki zadevajo. Omenjena določba ne velja v primeru, da podatke zahteva pristojen organ zaradi izvrševanja svojih pristojnosti.

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni opraviti storitve v obsegu in na način, kot je bilo kupcu obljubljeno, ponujeno oziroma pisno dogovorjeno. Izjema od tega je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretje osebe.

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so pri izvajanju nakupa zavezani ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarja, zavarovati interese kupca in ponudnika ter si prizadevati preprečevati vsakršne zlorabe, v katerikoli obliki.

 

PRAVILA IGRE

Kupec (kot tudi vsak posamezni član ekipe) je pred pričetkom igre escape room dolžan podpisati soglasje k izvajanju avdio/video nadzora tekom igre, neizdajanju poslovnih skrivnosti ter za obdelavo osebnih podatkov, s katero izreka razumevanje svojih pravic po GDPR.

Kupec (kot tudi vsak posamezni član ekipe) je pred pričetkom igre UNLOCK dolžan podpisati soglasje o  neizdajanju poslovnih skrivnosti ter seznanitvi s spravili igre ter za obdelavo osebnih podatkov, s katero izreka razumevanje svojih pravic po GDPR.

S podpisom izjave pri katerikoli igri ponudnika se kupec (kot tudi vsak posamezni član ekipe) obveže, da ne bo kršili prepovedi razkritja skrivnosti in rešitev posameznih ugank. Obenem pa je ob tem seznanjen, da sama igra predstavlja intelektualno lastnino ponudnika.

Kupec odgovarja za škodo, ki jo namerno povzroči na opremi ponudnika.

Kupec je dolžan skrbno varovati stavbo, dele stavbe ter opremo, ki je posebej označena (s črtkanim trakom). Posebej označena mesta niso del igre in ne prinašajo rešitve v igri.

Kupec odgovarja za škodo na posebej označeni oprema ali delih stavbe.

Kupec se je dolžan ravnati po navodilih, ki jih posreduje ponudnik pred, med ali po zaključeni igri.

Če med igro tretja oseba ali višja sila prepreči nadaljevanje igre, se čas ustavi. Igra se na željo kupca nadaljuje takoj, ko mine vzrok za prekinitev. V nasprotnem primeru se kupcu vrne sorazmerno vrednost vstopnice.

Kupec je dolžan sam dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja, opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter svojo lastnino, lastnino ponudnika ali drugih vpletenih.

V primeru izredno slabega vremena si ponudnik pridržuje pravico do prestavitve termina (po dogovoru z zakupnikom) – velja za igro UNLOCK.

 

AVDIO/VIDEO NADZOR

Ponudnik na območju sobe za pobeg iz varnostnih razlogov, za potrebe usmerjanja ter dajanja navodil kupcu med potekom igre izvaja avdio/video nadzor.

Območje avdio/video nadzora je označeno.

Kupec se s sklenitvijo posla štejejo za seznanjene z avdio/video nadzorom. Seznanitev se poleg teh SPP opravi tudi neposredno pred začetkom igre.

Strinjanje z avdio/video nadzorom je pogoj za nakup vstopnice za sobo pobega.

Ponudnik s pomočjo avdio/video nadzora spremlja sprotno dogajanje in ne zajema ali hrani podatkov. Ker se podatki z nadzorom ne beležijo ponudnik glede tega nadzora ni dolžan oblikovati kataloga podatkov. Ponudnik se je dolžan ravnati v skladu z veljavnim zakonom o varovanju osebnih podatkov in  GDPR.

 

POGODBENI IZVAJALCI

Pogodbeni izvajalec storitev je fizična ali pravna oseba, ki ni zaposlena pri ponudniku, vendar za ponudnika opravlja določeno delo kot pogodbeni partner.

S ponudnikom ima sklenjeno pogodbo in zato lahko pod blagovno znamko Enigmarium®, Unlock® opravlja storitve in v svojem imenu izdaja račune.

Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati pogodbena določila ter vse poslovne, etične in poklicne standarde na področju dela.

Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati zakonodajo, ki jih veže na njihovem področju dela in se vzdržati vseh ravnanj, ki lahko povzročajo kakršnokoli škodo kupcu ali ponudniku.

Za škodo se šteje tudi malomarno opravljanje storitev, samovolja pri izvajanju pogodbenih obveznosti in poseg v pravice kupca, oziroma vsako ravnanje, ki ima lahko za posledico okrnitev ugleda ponudnika ali kupca.

Kršitev standardov storitev je lahko podlaga za odpoved pogodbe in pogodbeno kazen izvajalcu storitev.

V primeru terjatev zaradi kršitev pogodbenega izvajalca si ponudnik pridržuje pravico do regresnega zahtevka poleg pogodbene kazni.

 

POSEBNI DOGOVORI IN OBVEZNOST SEZNANITVE

V kolikor se kupec in ponudnik dogovorita glede posebnih dogovorov, to uredita s pisnim pravnim aktom. Če posebni dogovori ne urejajo vprašanj drugače, veljajo posebni dogovori poleg SPP ter smiselno dopolnjujejo te SPP.

Kupec je vselej dolžan ponudniku sporočiti oziroma ga seznaniti s posebnostmi, ki lahko vplivajo na izvedbo, tveganja ali uspeh storitve:

 • pred sklenitvijo pravnega posla,

če nastanejo posebnosti po sklenitvi pravnega posla,

 • takoj ko je mogoče sporočiti.

Ponudnik se zaveže sporočene podatke preučiti ter oceniti tveganja.

Če ponudnik oceni, da je tveganje za kupca večje kot korist, ki bi jo lahko kupec pridobil ima ponudnik pravico zavrniti sklenitev pravnega posla ali skleniti drug posel pod posebnimi pogoji.

Opustitev obveščanja s strani kupca ali ponudnika se v skladu z obligacijskim pravom šteje za neizpolnjevanje bistvenih sestavin pravnega posla, kar ima lahko za posledico odstop od pravnega posla.

Kupec s sklenitvijo pravnega posla prevzema odgovornost za neizpolnjevanje obveznosti do sporočanja, pri čemer za povzročeno škodo odgovarja civilno in kazensko v skladu z veljavno zakonodajo.

Kupec se strinja, da sam trpi posledice škode, ki mu nastane pod pogojem, da je škoda nastala na podlagi, ki izvira ali je pogojena s posebnostjo, ki ponudniku ni bila primerno sporočena. Šteje se, da je sporočilo primerno, če je podano pisno bodisi kot sestavni del pravnega akta bodisi kot pisno sporočilo, pri čemer se smatra kot pisno sporočilo tudi elektronska pošta, ki vsebuje dovolj osebnih razločevalnih znakov, da je mogoče določno ugotoviti avtorja.

Posebnosti je pred nakupom vstopnice mogoče podati tudi ustno.

 

DOLOČILA O POSLOVNI SKRIVNOSTI

Kupec brez pisnega soglasja ponudnika ne sme izdajati skrivnosti sobe pobega ali iger Unlock. Kupec se pred vstopom v igro z izjavo obveže, da poteka igre, scenarija, opreme in ugank ter drugih skrivnosti ne bodo objavili ali kakorkoli drugače izdali tretjim osebam. Oziroma ne bo izkoristil nobenih prednosti, ki izhajajo iz takšnih podatkov, za svoje posle.

Vsakokratni kupec se strinja s pogoji iz prejšnjega odstavka ter civilno odgovornostjo za poslovno škodo, ki jo nosi, če prekrši dogovor iz prejšnjega odstavka.

Pogodba in drugi pravni akti, ki individualno definirajo medsebojna razmerja nosijo stopnjo poslovne skrivnosti.

Komunikacija ter informacije, ki se posredujejo med ponudnikom in kupcem so poslovna skrivnost. Za razkritje podatkov se ponudnik zaveže pridobiti soglasje kupca, pri čemer to določilo ne nasprotuje ureditvi veljavne zakonodaje, ki zahteva razkritje podatkov za potrebe izvajanje oblasti v Republiki Sloveniji.

Določbe o poslovni skrivnosti ne nasprotujejo določilom Zakona o varstvu potrošnikov. Stranka prosto razpolaga s svojimi osebnimi podatki.

 

OBJAVA, OBDELAVA  IN RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI

Ponudnik prevzame odgovornost v zvezi s hrambo in obdelavo podatkov, ki jih pridobi za potrebe sklepanja posla.

Naročnik, ki je pravna oseba, se ob vnaprejšnjem dogovoru strinja z objavo razpoznavnega znaka firme in firme naročnika v posebni rubriki, na spletni strani ponudnika.

Kupec, ter člani ekipe, na katerega se podatki nanašajo, imajo določene pravice, povezane z varstvom osebnih podatkov, ki jih o vas upravlja SOTI, MITJA SOTLAR S.P. , obdeluje pa podjetje Enigmarium d.o.o. V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imajo pravico do dostopa podatkov, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Zahtevo lahko kadarkoli pošlje na elektronski naslov: info@escape-room.si

Osebne podatke o kupcu in članih ekipe ponudnik zbira v skladu z namenom, za katerega je kupec posredoval podatke. Ponudnik podatkov ne sme uporabiti za noben drug namen.

Za obdelavo e-mail naslov lahko ponudnik sodeluje z zunanjimi izvajalci (»create and send«, aplikacija za booking,….), kateri so prav tako zavezani k ravnanju v skladu z GDPR.

Ponudnik podatke obdeluje in hrani izključno na podlagi kupčevega soglasja oziroma na podlagi pogodbe.

Osebne podatke, ki jih kupec posreduje ob prijavi na e-novice (newsletter,) ponudnik hrani do preklica. E-mail naslove bo ponudnik uporabil za obveščanje o novih igrah, vabila na dogodke, relevantnih promocijah ter nagradnih igrah. Kupec lahko kadarkoli prekliče  prejemanje obvestil s klikom na odjavo nogi vsakega sporočila ali s pisnim zahtevkom na info@escape-room.si

Osebne podatke, ki jih posredujejo sodelujoči v nagradnih igrah ponudnik hrani v skladu z veljavnimi zakoni, ki zadevajo ravnaje z osebnimi podatki pri nagradnih igrah, ( veljavna davčna zakonodaja).

Osebne podatke, ki jih kupec posreduje ob rezervaciji termina, ponudnik hrani 10 let z namenom izvajanja in zagotavljanja kakovostne uporabniške storitve.

Osebne podatke, ki jih ponudnik pridobi iz Izjave, ki jo izpolni kupec in ostali člani ekipe (pred začetkom vsake igre), z namenom varovanja poslovne skrivnosti, ponudnik hrani do ukinitve sobe, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.

Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja, ponudnik hrani v skladu z veljavno zakonodajo.

Kupec in člani ekipe z izrecno izjavo pred začetkom igre ali po koncu igre dovoljujejo objavo fotografije na Facebook strani in spletni strani ter ostalih družabnih omrežjih ponudnika. Fotografije se hrani do izteka namena obdelave, za katerega je bila fotografija narejena. Objava fotografije ni pogoj za nakup.

 

NAKUP VSTOPNICE

Ponudnik na spletni strani načeloma ponuja plačilo vstopnice in rezervacijo sobe za pobeg ali igre UNLOCK v posebnem rezervacijskem sistemu.

Ponudnik odgovarja za vstopnico za prosti termin na način in v obsegu, ki ga dogovori z kupcem.

Kupec lahko odstopi od nakupa vstopnice po opravljeni transakciji, če je rezervacija opravljena več kot 24 ur pred datumom nakupa. Odstop mora biti podan na primeren način, preko elektronske pošte ali ustno po telefonu ali osebno.

Za rezervacije, ki so opravljene znotraj 24 urnega roka do datuma predvidenega termina, odstop, v skladu z Zakonom  o varstvu potrošnikov, ni mogoč. Pri odstopu se plačilo vstopnice ne povrne.

Cene so urejene s cenikom, objavljenim na spletni strani in dostopnim na vpogled pri ponudniku.

Kupec je dolžan plačati vstopnico v celoti pred začetkom igre.

Plačilo je mogoče izvesti na način: po predračunu ali s plačilom na lokaciji, oziroma kot je navedeno na spletni strani.

V primeru rezervacije za več skupin na enkrat,  lahko ponudnik določi individualne pogoje nakupa in spremembe termina.

 

SPREMEMBA TERMINA

Sprememba izbranega termina je možna ob pisnem zahtevku, ki je podan najmanj 24 ur pred  terminom na elektronski naslov ponudnika.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Vseh življenjskih situacij, ki lahko predstavljajo tveganje za kupca ni mogoče predvideti, zaradi tega je ponudnik razbremenjen odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz ravnanj kupca ali nastanejo zaradi višje sile.

Ponudnik seznanja kupca s tistimi podatki in tveganji, ki lahko vplivajo na pravno razmerje ter so ponudniku znani. To nikakor ne pomeni, da je ponudnik dolžan informirati kupca o vseh možnih tveganjih.

Ponudnik ne odgovarja za škodo iz ravnanj, ki škodujejo pogodbenim strankam, zlasti pa ne za tista ravnanja kupca, ki onemogočajo izvajanje sprejetih dogovorov.

Kupec ni upravičen do povračila škode, če se izkaže, da jo je sam povzročil s svojimi ravnanji, zlasti pa kadar je sam kršil določila o pravilih igre, varovanju osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in dolžnosti seznanitve.

Ponudnik je razbremenjen odgovornosti v vsakem primeru, ko kupec ponudnika ne seznani s okoliščinami oziroma stanji, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje oziroma izpolnitev pogodbe, bodisi v njenem delu, bodisi v celoti, oziroma na sam potek igre.

Kupec je dolžan takoj plačati škodo, ki jo povzroči iz malomarnosti ali namenoma. V primeru, da škode takoj ni mogoče oceniti, kupec poleg škode krije tudi stroške uradnega cenilca.

Ponudnik se zavezuje le v mejah pravnega razmerja, ki ga sklepa s kupcem.

Ponudnik ne odgovarja za kršitve izvajalca storitev, ki ni v delovnem razmerju pri ponudniku. Če pogodbeni izvajalec stori kakšno kršitev oziroma povzroči škodo je sam zavezan poravnati škodo kupcu.

Kupec je dolžan ponudnika opozoriti na kršitev s strani izvajalca storitev takoj, ko je mogoče. Škodo, ki bi jo utrpela neposredno s strani izvajalca pa je dolžna terjati od izvajalca storitev.

V primeru povzročitve škode ponudniku je kupec dolžan povrniti škodo ponudniku. Enako je k povrnitvi škode zavezan ponudnik, če kupcu povzroči škodo bodisi iz malomarnosti bodisi namenoma.

Ponudnik ne odgovarja za drugačno interpretacijo in uporabo posredovanih informacij, ki odstopa od posredovane razlage, dogovora ali strokovnih standardov. Ponudnik ne odgovarja za samovoljna ravnanja kupca, ki niso v skladu z navodili, opozorili, SPP ter splošno poznanimi standardi obnašanja oziroma samovarovanja, ki jih posreduje ponudnik, pogodbeni partner ali druga institucija, oziroma posameznik.

Za odlaganje osebnih predmetov zagotovi garderobo, oziroma objekt namenjen odlaganju. Ponudnik ne odgovarja za hrambo osebnih predmetov kupca.

 

PRISTOJNOST SODIŠČA

Kupec in ponudnik se zavežeta reševati morebitne spore v zvezi s to pogodbo sporazumno in v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V primeru, da sporov ne rešita sporazumno, je za reševanje sporov, pristojno sodišče v Ljubljani.

SPP so dostopni na spletni strani ponudnika ter v  poslovnih prostorih ponudnika SOTI, MITJA SOTLAR S.P.

SPP veljajo od 25.07.2018  do preklica.

 

————————————————–

SPLOŠNI POGOJI ZA NAKUP BLAGA ALI STORITEV ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®

Splošni pogoji poslovanja (SPP) so javno objavljeni na spletni strani www.escape-room.si. SPP veljajo do preklica. Preklic SPP se opravi z navedbo »Od dne XX naprej veljajo novi spremenjeni SPP«. S preklicem se stari SPP umaknejo.

Za potrebe teh SPP je kupec fizična ali pravna oseba, ki zakupi oz. kupi blago ali storitve pravne osebe;

ENIGMARIUM, zabaviščni park, d.o.o.
Dunajska cesta 76
1000 Ljubljana
matična številka: 6767702000
davčna številka: 72449411

Blago in storitve se ponujajo na spletni strani www.escape-room.si oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovno znamko ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®.

Ob zakupu (storitve ali nakupu blaga, v nadaljevanju; zakup) se naročnik smatra za obveščenega s SPP, zakup pa se obravnava kot strinjanje s SPP. Sklepanje poslov se izvaja na sedežu izvajalca storitev, prek spleta ter izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru in ob pojasnilu izvajalca. Za potrebe teh SPP se kot pisna šteje tudi s komunikacijskimi sredstvi (e-pošta, fax, sms sporočila) podprta korespondenca med strankama.

AVTORSKE PRAVICE

Blagovna znamka ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® je zaščitena blagovna znamka ter avtorsko delo, vsako kopiranje in uporaba sta najstrožje prepovedana!

Prepovedano je vsakršno kopiranje vsebin na spletni strani, prepovedano je prepisovanje, spreminjanje, ponovno objavljanje niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov spletne strani www.ecape-room.si – Enigmarium d.o.o. V primeru pisno dovoljene uporabe vsebine te spletne strani je nujno ohraniti označbe avtorskih pravic – jasno mora biti razvidno, da je vir spletna stran www.escape-room.si z navedbo URL-ja portala (http://escape-room.si) ter datumom. (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3)).

Tako kot je najstrožje prepovedano povzemanje, kopiranje in spreminjanje besedil, delov besedila, fotografij, logotipov, oziroma drugih elementov vsebine te spletne strani, je strogo prepovedano tudi kopiranje elementov same sobe, scenarija igre ter elementov igre. Scenariji in potek igre, ter vsi tehnični elementi predstavljajo celovito avtorsko delo in zaščiteni.

STORITEV

Ti splošni pogoji se nanašajo na uporabo storitve ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®.

Escape room (soba za pobeg) je na poseben način zasnovana stavba ali del stavbe, podprta z računalniško, avdio/video ali drugo tehnologijo. Uporabniki zakupijo na tovrsten način opremljeno stavbo ali del stavbe z namenom, da se zavestno pustijo zakleniti. Ko so zaklenjeni poskušajo uporabniki čim hitreje rešiti uganke, naloge ali premagati druge ovire ter najti ključ/izhod.

Namen uporabnikov je skozi igro preizkusiti svoje umske in psiho-fizične sposobnosti ter postaviti rekorden čas pobega iz sobe za pobeg.

Enigmarium d.o.o., uporabnikom ponuja v zakup escape room (sobe za pobeg).

Uporabniki se, za zakupljen čas v sobi za pobeg, zavežejo plačati dogovorjeno vsoto denarja kot plačilo za storitve.

PRAVNI POSEL IN STRANKE PRAVNEGA POSLA

Pri storitvi escape room (soba za pobeg) stranka najame posebej prirejeno stavbo ali posamezni delo stavbe za določen čas (zakup).

Za pravni posel se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, ki urejajo zakup. Izključene so določbe, ki urejajo dolgotrajen zakup.

Za zakupnine, ki so plačane s pomočjo uporabe svetovnega spleta ali druge oblike prodaje na daljavo, se poleg naštetih določb uporabljajo tudi določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVpot), ki urejajo prodajo na daljavo.

Za ZAKUPNIKA se smatra vsak igralec/stranka (pravna ali fizična oseba), ki preko spletne strani, v prostorih ponudnika ali izven poslovnih prostorov ponudnika sklene pravni posel v obliki nakupa blaga ali zakupa storitev, ki so predmet redne ali posebne ponudbe ponudnika.

Za PONUDNIKA blaga ali storitev se smatra Enigmarium d.o.o., ki ponuja oziroma trži blago ali storitve, ki so del redne ali posebne ponudbe.

POGODBENI IZVAJALCI postanejo stranka v pravnem poslu, ko naročnik neposredno z izvajalcem sklene obligacijsko razmerje.

STANDARD STORITEV

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati osebnost in varovati zasebnost zakupnika. Za razkritje osebnih ali drugih občutljivih podatkov se zavezujejo pridobiti soglasje tistega, ki ga podatki zadevajo. Omenjena določba ne velja v primeru, da podatke zahteva pristojen organ zaradi izvrševanja svojih pristojnosti.

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni opraviti storitve v obsegu in na način kot je bilo naročniku (stranki) obljubljeno, ponujeno oziroma dogovorjeno. Izjema od tega je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretjega.

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so pri izvajanju naročila zavezana ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarja, zavarovati interese naročnika in ponudnika ter si prizadevati preprečevati vsakršne zlorabe, v katerikoli obliki.

PRAVILA IGRE

Zakupniki so pred pričetkom igre dolžni podpisati soglasje k izvajanju avdio/video nadzora in s katerim se obvežejo, da ne bodo kršili prepovedi razkritja skrivnosti.

Zakupniki so dolžni skrbno varovati stavbo, dele stavbe ter opremo, ki je posebej označena (s črtkanim trakom).

Posebej označena mesta niso del igre in ne prinašajo rešitve v igri. Zakupniki odgovarjajo za škodo na posebej označeni oprema ali delih stavbe.

Zakupniki so se dolžni ravnati po navodilih, ki jih posreduje ponudnik pred, med ali po zaključeni igri.

Če med igro tretja oseba ali višja sila prepreči nadaljevanje igre, se čas ustavi. Igra se na željo zakupnika nadaljuje takoj, ko mine vzrok za prekinitev. V nasprotnem se zakupniku vrne plačilo za storitev (zakupnina).

Zakupnik lahko kadarkoli predčasno zaključi ali zapusti igro. V tem primeru se zakupnina ne vrne.

Zakupnik je dolžan sam dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja, opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter lastnino naročnika ali drugih vpletenih.

AVDIO/VIDEO NADZOR

Ponudnik na območju sobe za pobeg iz varnostnih razlogov, za potrebe usmerjanja ter dajanja navodil izvaja avdio/video nadzor.

Območje avdio/video nadzora je označeno.

Zakupniki se s sklenitvijo posla štejejo za seznanjene z avdio/video nadzorom. Seznanitev se poleg teh SPP opravi tudi neposredno pred začetkom igre.

Strinjanje z avdio/video nadzorom je pogoj za zakup sobe za pobeg.

Ponudnik s pomočjo avdio/video nadzora spremlja sprotno dogajanje in ne zajema podatkov. Ker se podatki z nadzorom ne beležijo ponudnik glede tega nadzora ni dolžan oblikovati kataloga podatkov.

POGODBENI IZVAJALCI

Pogodbeni izvajalec storitev je fizična ali pravna oseba, ki ni zaposlena pri ponudniku, vendar za ponudnika opravlja določeno delo kot pogodbeni partner. S ponudnikom ima sklenjeno pogodbo in zato lahko pod krovno znamko Enigmarium® opravlja storitve in v svojem imenu izdaja račune.

Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati pogodbena določila ter vse poslovne, etične in poklicne standarde na področju dela.

Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati zakonodajo, ki jih veže na njihovem področju dela in se vzdržati vseh ravnanj, ki lahko povzročajo kakršnokoli škodo strankam (naročnikom) ali ponudniku.

Za škodo se šteje tudi malomarno opravljanje storitev, samovolja pri izvajanju pogodbenih obveznosti in poseg v pravice naročnika, oziroma vsako ravnanje, ki ima lahko za posledico okrnitev ugleda ponudnika ali naročnika.

Kršitev standardov storitev je lahko podlaga za odpoved pogodbe in pogodbeno kazen izvajalcu storitev.

V primeru terjatev zaradi kršitev pogodbenega izvajalca si ponudnik pridržuje pravico do regresnega zahtevka poleg pogodbene kazni.

POSEBNI DOGOVORI IN OBVEZNOST SEZNANITVE

V kolikor se zakupnik in ponudnik dogovorita glede posebnih dogovorov, to uredita s pisnim pravnim aktom. Če posebni dogovori ne urejajo vprašanj drugače, veljajo posebni dogovori poleg SPP ter smiselno dopolnjujejo te SPP.

Zakupnik je vselej dolžan ponudniku sporočiti oziroma ga seznaniti s posebnostmi, ki lahko vplivajo na izvedbo, tveganja ali uspeh storitve:

 1. pred sklenitvijo pravnega posla,

če nastanejo posebnosti po sklenitvi pravnega posla,

 1. takoj ko je mogoče sporočiti.

Ponudnik se zaveže sporočene podatke preučiti ter oceniti tveganja.

Če ponudnik oceni, da je tveganje za zakupnika večje kot korist, ki bi jo lahko zakupnik pridobil ima ponudnik pravico zavrniti sklenitev pravnega posla ali skleniti drug posel pod posebnimi pogoji.

Opustitev obveščanja s strani naročnika ali ponudnika se v skladu z obligacijskim pravom šteje za neizpolnjevanje bistvenih sestavin pravnega posla, kar ima lahko za posledico odstop od pravnega posla.

Zakupnik s sklenitvijo pravnega posla prevzema odgovornost za neizpolnjevanje obveznosti do sporočanja, pri čemer za povzročeno škodo odgovarja civilno in kazensko v skladu z veljavno zakonodajo.

Zakupnik se strinja, da sam trpi posledice škode, ki mu nastane pod pogojem, da je škoda nastala na podlagi, ta izvira ali je pogojena s posebnostjo, ki ponudniku ni bila vredu sporočena.

Šteje se, da je sporočilo vredu, če je podano pisno bodisi kot sestavni del pravnega akta bodisi kot pisno sporočilo, pri čemer se smatra kot pisno sporočilo tudi elektronska pošta, ki vsebuje dovolj osebnih razločevalnih znakov, da je mogoče določno ugotoviti avtorja.

Posebnosti je pred zakupom mogoče podati tudi ustno.

DOLOČILA O POSLOVNI SKRIVNOSTI

Zakupniki brez pisnega soglasja ponudnika ne smejo izdajati skrivnosti sobe za pobeg. Zakupniki se z zakupom in plačilom storitev ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® obvežejo, da skrivnosti ne bodo objavili ali kakorkoli drugače izdali javnosti.

Vsakokratni zakupnik se strinja s pogoji iz prejšnjega odstavka ter civilno odgovornostjo za poslovno škodo, ki jo nosi, če prekrši dogovor iz prejšnjega odstavka.

Pogodba in drugi pravni akti, ki individualno definirajo medsebojna razmerja nosijo stopnjo poslovne skrivnosti.

Komunikacija ter informacije, ki se posredujejo med ponudnikom in zakupnikom so poslovna skrivnost. Za razkritje podatkov se ponudnik zaveže pridobiti soglasje zakupnika, pri čemer to določilo ne nasprotuje ureditvi veljavne področne zakonodaje, ki zahteva razkritje podatkov za potrebe izvajanje oblasti v Republiki Sloveniji.

Določbe o poslovni skrivnosti ne nasprotujejo določilom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVpot). Stranka prosto razpolaga s svojimi osebnimi podatki.

DOGOVOR O IZBIRI PRAVA

Posebna določila o izbiri prava za potrošniške pogodbe ne veljajo.

V primeru poslovanja med poslovnimi subjekti (gospodarske pogodbe) velja, da v kolikor se ponudnik in naročnik posebej ne dogovorita o izbiri prava, se zakupnik strinja z izbiro slovenskega prava za urejanje vseh spornih vprašanj.

Za spore med ponudnikom in naročnikom so pristojna slovenska sodišča, pri čemer je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. Izjeme od dogovorjene krajevne pristojnosti so urejene s slovenskimi predpisi.

OBJAVA IN OBDELAVA PODATKOV

Ponudnik prevzame odgovornost v zvezi s hrambo in uporabo podatkov ob izročitvi.

Naročnik, ki je pravna oseba, se strinja z objavo razpoznavnega znaka firme in firme naročnika v posebni rubriki, na spletni strani ponudnika.

Zakupnik se strinja z obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja, oglaševanja ter v statistične namene s strani pravne osebe Enigmarium d.o.o.

V primeru, da se s temi pogoji ne strinja je zakupnik dolžan opozoriti ponudnika pri sklepanju pravnega posla ali pisno zahtevati prenehanje obdelave. Za pisno zahtevo se smatra tudi elektronsko sporočilo, ki vsebuje zadostno količino podatkov, da je mogoče ugotoviti imetnika obdelovanih osebnih podatkov (npr. ime in priimek).

ZAKUP NA DALJAVO

Ponudnik na spletni strani www.escape-room.si ponuja plačilo zakupnine in rezervacijo sobe za pobeg v posebnem rezervacijskem sistemu.

Ponudnik odgovarja za naročilo prostega termina na način in v obsegu, ki ga dogovori z zakupnikom.

Zakupnik lahko odstopi od zakupa po opravljeni transakciji, če je rezervacija opravljena več kot 7 dni pred datumom zakupa. Odstop od pogodbe mora biti podan pisno, pri čemer se upošteva tudi elektronska pošta.

Za rezervacije, ki so opravljene znotraj 7 dnevnega roka do datuma zakupa odstop od pogodbe v skladu s 12. točko 5. odstavka 43.č člena ZVpot ni mogoč. Pri odstopu od pogodbe se zakupnina ne povrne.

SPREMEMBA TERMINA

Sprememba izbranega termina je možna ob pisnem zahtevku, ki je podan najmanj 24 ur pred terminom na e-mail: info@escape-room.si

PLAČILO ZA STORITVE

Cene so urejene s cenikom, objavljenim na www.escape-room.si in dostopnim na vpogled pri ponudniku.

Zakupnik je dolžan plačati zakupnino v celoti pred začetkom igre.

Plačilo je mogoče izvesti preko PayPal sistema, po predračunu ali na lokaciji.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Vseh življenjskih situacij, ki lahko predstavljajo tveganje za naročnika ni mogoče predvideti, zaradi tega je ponudnik odvezan odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz ravnanj naročnika ali nastanejo zaradi višje sile.

Ponudnik seznanja zakupnika s tistimi podatki in tveganji, ki lahko vplivajo na pravno razmerje ter so ponudniku znani. To nikakor ne pomeni, da je ponudnik dolžan informirati zakupnika o vseh možnih tveganjih.

Ponudnik ne odgovarja za škodo iz ravnanj, ki škodujejo pogodbenim strankam, zlasti pa ne za tista ravnanja zakupnika, ki onemogočajo izvajanje sprejetih dogovorov.

Zakupnik ni upravičen do povračila škode, če se izkaže, da jo je sam povzročil s svojimi ravnanji, zlasti pa kadar je sam kršil določila o pravilih igre, varovanju osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in dolžnosti seznanitve.

Ponudnik je odvezan odgovornosti v vsakem primeru, ko naročnik ponudnika ne seznani s okoliščinami oziroma stanji, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje oziroma izpolnitev pogodbe, bodisi v njenem delu, bodisi v celoti.

Zakupnik je dolžan takoj plačati škodo, ki jo povzroči iz malomarnosti ali namenoma. V primeru, da škode takoj ni mogoče oceniti, zakupnik poleg škode trpi tudi stroške uradnega cenilca.

Ponudnik se zavezuje le v mejah pravnega razmerja, ki ga sklepa z zakupnikom.

Ponudnik ne odgovarja za kršitve izvajalca storitev, ki ni v delovnem razmerju pri ponudniku. Če pogodbeni izvajalec stori kakšno kršitev oziroma povzroči škodo je sam zavezan poravnati škodo zakupniku.

Zakupnik je dolžan ponudnika opozoriti na kršitev s strani izvajalca storitev takoj, ko je mogoče. Škodo, ki bi jo utrpela neposredno s strani izvajalca pa je dolžna terjati od izvajalca storitev.

V primeru povzročitve škode ponudniku je zakupnik dolžan povrniti škodo ponudniku. Enako je k povrnitvi škode zavezan ponudnik, če zakupniku povzroči škodo bodisi iz malomarnosti bodisi namenoma.

Ponudnik ne odgovarja za drugačno interpretacijo in uporabo posredovanih informacij, ki odstopa od posredovane razlage, dogovora ali strokovnih standardov. Ponudnik ne odgovarja za samovoljna ravnanja zakupnika, ki niso v skladu z navodili (opozorili) in pogodbenimi določili ter splošno poznanimi standardi obnašanja oziroma samovarovanja, ki jih posreduje ponudnik, pogodbeni partner ali druga institucija/posameznik.

Ponudnik odgovarja za skrbnost pri izvajanju storitev v obsegu standardov stroke.

 

SPP so dostopni na spletni strani www.escape-room.si ter v poslovnih prostorih ponudnika

SPP veljajo od 16.9.2014

 

DODATEK V ZVEZI S SPLOŠNO UREDBO O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV – GDPR

Velja od 25.05.2018

 

Vaše pravice na podlagi GDPR:

 • Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z varstvom osebnih podatkov, ki jih o vas zbira in hrani podjetje Enigmarium d.o.o.
 • V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.
 • Zahtevo lahko kadarkoli pošlje ta elektronski naslov: info@escape-room.si

 

Ravnanje z vašimi osebnimi podatki:

 • Vaše podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Podatkov ne bomo uporabili za noben drug namen.
 • Za obdelavo osebnih podatkov (zgolj e-mail naslov) bomo sodelovali z zunanjimi izvajalci: Campaign monitor.. kateri so prav tako zavezani k ravnanju v skladu z GDPR.
 • Podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oziroma na podlagi pogodbe.
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice (newsletter,) hranimo do preklica.
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na nagradne igre hranimo v skladu z veljavnimi zakoni, ki zadevajo ravnaje z osebnimi podatki pri nagradnih igrah, ( veljavna davčna zakonodaja)
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob rezervaciji termina hranimo 10 let z namenom izvajanja in zagotavljanja kakovostne uporabniške storitve.
 • Izjave, ki ste jih podpisali, z namenom o varovanju skrivnosti, hranimo do ukinitve sobe, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.